Yüksekokul Yönetim Kurulunun Görevleri

Yüksekokul yönetim kurulu
 
Müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ile müdürün göstereceği altı aday arasından yüksekokul kurulu tarafından üç yıl için seçilecek üç öğretim üyesinden oluşur.
 
Kuruluş ve işleyişi:
Yüksekokul yönetim kurulu, yüksekokul müdürünün başkanlığında yüksekokul kurulunun üç yıl için seçeceği üç profesör, iki doçent ve bir yardımcı doçentten oluşur. Yüksekokul yönetim kurulu yüksekokul müdürünün çağırısı üzerine toplanır. Yönetim kurulu gerekli gördüğü hallerde geçici çalışma grupları, eğitim - öğretim koordinatörlükleri kurabilir ve bunların görevlerini düzenler.
 
Görevleri:
Yüksekokul yönetim kurulu, idari faaliyetlerde yüksekokul müdürüne yardımcı bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar:
1)     Yüksekokul kurulunun kararları ile tespit ettiği esasların uygulanmasında yüksekokul müdürüne yardım etmek,
2)     Yüksekokulun eğitim - öğretim, plan ve programları ile takvimin uygulanmasını sağlamak,
3)     Yüksekokulun yatırım, program ve bütçe tasarısını hazırlamak,
4)     Yüksekokul müdürünün yüksekokulun yönetimi ile ilgili getireceği bütün işlerde karar almak,
5)     Öğrencilerin kabulü, ders intibakları ve çıkarılmaları ile eğitim - öğretim ve sınavlara ait işlemleri hakkında karar vermek,
6)     Bu kanunla verilen diğer görevleri yapmaktır.