Yüksekokul Kurulunun Görevleri

Yüksekokul kurulu
 
Müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve okuldaki bölüm, anabilim veya anasanat dalı başkanlarından oluşur.
 
Kuruluş ve işleyişi:
Yüksekokul kurulu, yüksekokul müdürünün başkanlığında yüksekokula bağlı bölümlerin başkanları ile yüksekokul müdürlerinden ve üç yıl için yüksekokuldaki profesörlerin kendi aralarından seçecekleri üç, doçentlerin kendi aralarından seçecekleri iki, yardımcı doçentlerin kendi aralarından seçecekleri bir öğretim üyesinden oluşur. Yüksekokul kurulu normal olarak her yarı yıl başında ve sonunda toplanır. Yüksekokul müdürü gerekli gördüğü hallerde yüksekokul kurulunu toplantıya çağırır.
 
Görevleri:
Yüksekokul kurulu akademik bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar:
1)     Yüksekokulun, eğitim - öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili esasları, plan, program ve eğitim - öğretim takvimini kararlaştırmak,
2)     Yüksekokul yönetim kuruluna üye seçmek,
3)     Bu kanunla verilen diğer görevleri yapmaktır.