Akademik İşlerden Sorumlu Müdür Yardımcısının Görevleri

1)    Sınav evraklarını hazırlanmak.
2)    Koordinatörlerle toplantı yaparak sınav görev dağılımını gerçekleştirmek.
3)    Koordinatörler tarafından çoğaltılıp zarflara yerleştirilen sınav evrakını teslim alarak güvenli bir yerde muhafaza etmek.
4)    Sınav günü, sınav evrakını imza karşılığında sınav görevlilerine teslim etmek ve sınav sonunda sınav evrakını imza karşılığında teslim almak.
5)    Teslim alınan sınav evrakını değerlendirme yapacak öğretim elemanına teslim etmek üzere ilgili koordinatöre teslim etmek.
6)    Sınav itiraz dilekçelerinin öğrenci işlerine teslim edilmesini ve oradan ilgili koordinatöre verilmesini sağlamak. 
7)    Gerekli olduğu durumlarda öğrencileri ve öğretim elemanlarını mail yoluyla ya da web sayfasındaki duyurular kısmı vasıtasıyla bilgilendirmek.
8)    Koordinatörlerle düzenli olarak toplantı yaparak farklı hazırlık sınıflarında derslerin eşgüdümlü biçimde yürütülmesini sağlamak.
9)    Kitap komisyonunu belirlemek ve resmi yazı ile görevlendirmek. (Kitap komisyonu, materyal ofisi koordinatörü başkanlığında toplanır ve seçilen kitapları üst yazı ile müdür yardımcısına bildirir. Seçilen kitaplar rektörlüğe yazı ile bildirilir. Onay geldikten sonra web sayfasında ilan edilir. İmza karşılığında toplar.)
10)  Temin edilen öğretmen materyallerini imza karşılığında öğretim elemanlarına dağıtmak ve yılsonunda ders programını hazırlamadan önce öğretim elemanlarından imzalı talep formu toplamak.
11)  Öğretim elemanlarının ilgili ders yılında kullanacakları ders kitaplarının öğretmen kitaplarının ve ek materyallerinin zamanında elde edilmesini sağlamak.
12)  Gelen BİMER şikayetlerine yanıt yazmak.
13)  Ders içeriklerinin ilgili koordinatörlerce hazırlanmasını sağlamak.
14)  Öğrenciler için ders dışı etkinlikler ve seminer takvimi hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak.
15)  Ölçme Değerlendirme Ofisi, Sınıf Dışı Etkinlikler Ofisi, Araştırma ve Proje Ofisi, Modern Diller Ofisi, Seçmeli Yabancı Dil Kursları Ofisi sorumlusu olarak görev yapmak.
16) Yüksekokul Kurulu ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmak.
17) Yüksekokul Müdürü tarafından verilen diğer görevleri kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde yerine getirmek.