Yüksekokul Sekreterinin Görev Tanımı

1. Yüksekokulun idari işlerini kesintisiz yürütülmesini, etkili, verimli hizmet vermesini sağlamak,

2. Yüksekokul Sekreterliğine bağlı idari ofislerin işleyişini, kurum içi/dışı yazışmalarını sistem üzerinden ve manuel olarak kontrol ve takip etmek, ilgili ofislere iletilmesini sağlamak,

3. İdari ofisler arasında koordinasyonu sağlamak,

4. Fiziki alanların her türlü bakım ve onarımını yaptırmak,

5. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun Genel İdari Hizmetler Sınıfındaki, kadrolu personelin birinci sicil amiri olarak gereğini yapmak, izin, rapor ve benzeri işleri takip etmek,

6. Şirket elemanı olarak yüksekokulun temizlik işlerinde görev yapan, çalışanların etkili, verimli çalışmalarını sağlamak, yapılan temizlik işlerini kontrol etmek,

7.Yüksekokulun Üniversite içi ve dışı idari işlerini yürütmek ve Yüksekokul Müdürünü bilgilendirmek,

8.Yüksekokulun tahakkuk, maaş, yolluk ve benzeri işlerini takip ve kontrol etmek, gerçekleştirme görevlisi olarak gereğini yapmak,

9.Taşınırların etkili ekonomik, verimli ve yönetmeliklere uygun olarak elde edinilmesini, kullanıma verilmesini sağlamak, kayıt altına aldırmak,

10.Satın alma işlerini takip ve kontrol etmek, alınan malzemelerin uygunluğunu uzmanına denetlettirmek, muayene ve kabul komisyonunda gerçekleştirme görevlisi olarak görev yapmak, resmi yazışmalarını mevzuata uygunluğunu ve zamanında yazılmasını ilgili yerlere iletilmesini sağlamak,

11.Yüksekokul Kurulu/Yönetim Kurullarında oy hakkı olmaksızın raportör olarak görev yapmak, kararların kanun ve yönetmeliklere uygun olarak yazılması, karar defterlerinin düzgün tutulması ve korunmasını sağlamak,

12.Yüksekokula alınacak akademik personelin sınav işlemlerini takip etmek, sınav sonuçlarını üniversite web sayfasında yayınlanmak üzere Rektörlük Personel Daire Başkanlığına göndermek,

13. Akademik personelin görev süresi uzatılması için gerekli işlemleri yaparak, Yönetim Kuruluna sunmak, sonucu rektörlük makamına göndermek,

14. Akademik takvime göre eğitim-öğretim döneminde kullanılan sınıfların ve bilgisayarların  bakımını, onarımını yaptırarak kullanıma hazırlamak,

15. Üniversite bünyesinde bulunan Fak./Yüksekok./Mes.Yüksekok. Öğrencilerine yönelik, Zorunlu Yabancı Dil Sınavları: Zorunlu Yabancı Dil Dersi (5ı) Muafiyet Sınavı, Zorunlu Hazırlık Sınıfları Yabancı Dil Yeterlik Sınavı, İsteğe Bağlı Hazırlık Sınıfları Sınavı, Mevlana Dil Sınavı, Erasmus+ Dil Sınavı olmak üzere, Yüksekokul tarafından yapılan sınavların  öncesinde ve sonrasında resmi yazışmalarının yapılmasını sağlamak,

16. Yüksekokula sistemden ve manuel gelen duyuruları, takip ederek gereğini yapmak,

17. İç Kontrol Siteminde yer alan: KİOS, performans programı bilgilerini güncellemek,

18. Birim Faaliyet Raporunu hazırlamak,

19. Kalite Geliştirme Ofisinde görev yapmak,

20. Yüksekokul Müdürü tarafından verilen, diğer görevleri kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde yerine getirmek.