Yazı İşleri Biriminin Görev Tanımı

1. Yüksekokul Kurulu/Yönetim Kurulu toplantılarının gündemlerini,   gündem sırasına göre düzenleyip EBYS’den yazarak, üyelere dağıtmak, toplantı sonrası kararları yazmak ve ilgili birimlere EBYS'den üst yazı ile göndermek,

2. Yüksekokul Yönetim Kurulu toplantılarının gündemlerini oluşturmak,  gündem sırasına göre düzenleyip EBYS'den gündemleri yazarak, üyelere dağıtmak, toplantı sonrası kararları yazmak ve ilgili birimlere EBYS'den üst yazı ile göndermek,

3. Alınan kararların kurul üyelerine imzalatılmasını sağlamak,

4. Rektörlük Makamına ve diğer birimlere gerekli olduğu durumlarda yazışma işlerini yürütmek,

5. Yıllık izinleri ve hastalık izinlerini UBS sistemine girip çıktısı alınıp ilgili kişiye imzalatılarak, EBYS sisteminden üst yazısını yazarak, Personel Daire Başkanlığına göndermek ve takibini sağlamak, (hastalık raporlarının asıllarını elden Personel Daire Başkanlığına ilgili kişiye göndermek,)

6. Yıllık ve hastalık izin dönüşlerini, EBYS sisteminden resmi yazılarını yazarak, PDB göndermek ve ilgili kişilerin dosyalarına  arşivlemek,

7. Yüksekokula gelen günlü yazıları takip etmek ve zamanından önce cevaplandırılmasını sağlamak,

8. Yazı İşleri görevlisi, Nihan ÖNAL BİLİÇ izinli olduğu zamanlarda, yerine Nur Rahşan ERENOĞLU bakacaktır.

9. Birim yetkilileri tarafından verilen diğer görevleri yapmak.