Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisinin Görev Tanımı

1. Harcama birimince edinilen taşınırlardan muayene ve kabulü yapılanları cins ve niteliklerine göre sayarak, tartarak, ölçerek teslim almak, doğrudan tüketilmeyen ve kullanıma verilmeyen taşınırları sorumluluğundaki ambarlarda muhafaza etmek,

2. Muayene ve kabul işlemi hemen yapılamayan taşınırları geçici tutanak hazırlayarak teslim almak,  kontrolü yapılmadan alınan, taşınırların kesin kabulü yapılmadan kullanıma verilmesini önlemek,

3. Taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları tutmak, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenlemek ve taşınır mal yönetim hesap cetvellerini tutmak, istenilmesi halinde ve her yıl sonunda konsolide görevlisine göndermek,

4. Tüketime veya kullanıma verilmesi uygun görülen taşınırları ilgililere teslim etmek,

5. Taşınırların yangına, ıslanmaya, bozulmaya, çalınmaya ve benzeri tehlikelere karşı korunması için gerekli tedbirleri almak ve alınmasını sağlamak,

6. Ambarda çalınma veya olağanüstü nedenlerden dolayı meydana gelen azalmaları harcama yetkilisine bildirmek,

7. Ambar sayımını ve stok kontrolünü yapmak, harcama yetkilisince belirlenen asgari stok seviyesinin altına düşen taşınırları harcama yetkilisine bildirmek,

8. Kullanımda bulunan dayanıklı taşınırları bulundukları yerde kontrol etmek, sayımlarını yapmak,

9. Harcama biriminin malzeme ihtiyaç planlamasının yapılmasına yardımcı olmak,

10. Kayıtlarını tuttuğu taşınırların yönetim hesabını hazırlamak ve harcama yetkilisine sunulmak üzere taşınır kontrol görevlisine teslim etmek,

11. Ambarlarında kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizlikleri nedeniyle meydana gelen kayıp ve noksanlıklardan sorumlu olmak,

12. Ambarlarını devir ve teslim etmeden, görevinden ayrılmamak,

13. Taşınırları kullanmak üzere, ilgili personellere zimmete vermek,

14. Görevinden ayrılan, personelin üzerine kayıtlı olan taşınırların iadesini yapmak,

15. Taşınır kayıt yönetmeliğindeki olan güncel değişiklikleri takip etmek ve yetkilileri bilgilendirmek,

16. Taşınır kayıt ile ilgili her türlü yazışmaları yaparak, standart dosya planına göre arşivlemek,

17. Birim yetkilileri tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

18. Harcama birimince edinilen taşınırlardan muayene ve kabulü yapılanları cins ve niteliklerine göre sayarak, tartarak, ölçerek teslim aldırmak, doğrudan tüketilmeyen ve kullanıma verilmeyen taşınırları sorumluluğundaki ambarlarda muhafaza edilmesini sağlamak,

19. Taşınırların yangına, ıslanmaya, bozulmaya, çalınmaya ve benzeri tehlikelere karşı korunması için gerekli tedbirleri almak ve alınmasını sağlamak,

20. Muayene ve kabul işlemi hemen yapılamayan taşınırları kontrol ederek teslim almak,  kesin kabulü yapılamayan taşınırları kullanıma verilmesini önlemek,

21. Ambarda çalınma veya olağanüstü nedenlerden dolayı meydana gelen azalmaları yetkililere bildirmek,

22. Ambarda bulunan malzemelerin sayımının yapılmasını sağlamak, stok altına düşen malzemelerin listesini hazırlatmak ve yetkililere bilgi verilmesini sağlamak,

23. Tüketime ve kullanıma verilmesi uygun görülen taşınırları ilgililere taşınır teslim belgesi imzalattırılarak kullanıma verilmesini sağlamak,

24. Taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları tutturmak, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenlettirmek, taşınır yönetim hesap cetvellerini SGDB'na gönderilmesini sağlamak,

25. Birimlerden alınan demirbaş malzemelerinin, ambarlar arası giriş, çıkışlarını tutanak karşılığında yapılmasını sağlamak,

26. Yıl sonu sayım işlerini, kullanılmayacak durumda olan malzemelerin listesini çıkarttırarak birim yetkililerini bilgilendirmek,

27. Kullanıma verilen demirbaşların, kullanıcıların üzerine zimmet yaptırmak,

28. Taşınır kayıtla ilgili yazışmaların yapılmasını sağlamak,

29. Taşınır kayıt görevlisinin yapmış olduğu işleri takip ve kontrol etmek,

30.Yüksekokul Sekreteri ve Yüksekokul Müdürü tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.