Satın Alma Biriminin Görev Tanımı

1. Yüksekokulumuzun Avans Kredi Mutemetliği görevini yürütmek,                                 

2. Her Yıl Bütçe Kanunu ile verilen bütçeye göre, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri uyarınca yüksekokulumuzun her türlü ihtiyaçlarının satın alınması ile bakım ve onarımlarını yaptırmak,

3. Yüksekokulumuzun ihtiyaç duyduğu araç-gereç,  makine ve teçhizat vb. gibi malzemelerin satın alma işlemlerinin resmi yazışmalarını yapmak ve alımını gerçekleştirmek,

4. Yüksekokulumuzda bulunan araç-gereç, makine, teçhizat ve elektrikli cihazların bakım, onarımlarını yaptırmak,

5. Mal ve malzeme alımlarına ilişkin aylık ve yıllık program, rapor ve istatistikleri hazırlamak ve istenildiğinde yetkililere sunmak,

6. Doğrudan Temine ilişkin olur-uygun görüş almak, harcama yetkilisine onaylattırmak ve satın alma dosyası oluşturmak, teklif isteme yazısı hazırlamak ve imzalatmak, piyasa fiyat araştırması yapmak, teklifleri piyasa araştırma komisyonuna sunarak değerlendirmek ve piyasa fiyat araştırma tutanağı
düzenlemek, sözleşme düzenleyerek taraflara imzalattırmak ve siparişi vermek,

7. Siparişi teslim almak muayene ve kabul işlemlerini yapmak, fatura, muayene ve kabul komisyon tutanağı ve taşınır işlem fişi düzenlenen ödeme emri belgesine eklemek ve ilgili birime SGDB'na ödemesi yapılmak üzere göndermek,                  

8. Birimin satın alma ile ilgili evrak ve belgeleri standart dosya planına göre dosyalamak,

9. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ile ilgili değişiklikleri takip etmek ve bilgileri her daim güncel tutmak, 

10. Birim Yetkilileri tarafından verilen diğer görevleri yapmak.