Öğrenci İşleri Biriminin Görev Tanımı

1. OMU ve YDYO eğitim-öğretim sınav yönetmeliklerinde olan değişiklikleri takip etmek ve uygulamak,

2. Öğrenci işleri ile ilgili tüm yazışmaları yapmak,

3. Hazırlık sınıfına kayıtlı öğrenceleri sistemden takip etmek, durumlarını kontrol edip durumlarını sıfır görünmesini sağlamak,

4. Durumu sıfır olarak görünen öğrencilerin ders kayıtlarını yaparak, ilgili hocaların üzerine ders kayıtlarını atamak,

5. Isteğe bağlı hazırlık sınıfına müracaat eden öğrencilerin seviye tespit sınavının yapılması için, listelerini hazırlamak ve ilgili müdür yardımcısına sunmak,

6. Isteğe bağlı hazırlık sınıflarının seviye tespit sınavları yapıldıktan sonra ilgili birimlerle yazışma işlemlerini yapmak,

7. Mazereti nedeniyle sınava giremeyen öğrencilerin, dilekçe ve belgelerini alıp, yüksekokul sekreterine yönetim kuruluna sunmak üzere vermek, yönetim kuruluna giren evrakların yazışmalarını, ilgili öğrencilerle veya birimlerle yapmak,

8. Hazırlık yeterlik sınav muafiyetleriyle ilgili dilekçeleri ve eklerini inceleyerek, müracaat eden öğrencilerden gereği için alır, ilgili müdür yardımcısına veya müdüre sunar,

9. Eğitim-Öğretim yılı güz ve bahar yarıyılı başlarında, yeterlik sınavlarını düzenlenmesinde koordinatörlere yardımcı olmak,   

10. Yıl sonu itibarıyla devamsızlıktan kalan öğrencileri tespit etmek ve ilan etmek için ilgili müdür yardımcısına vermek,  

11. Sınav takvimlerinin ilanı,  tüm öğrenci duyurularının takibi, ayrıca öğrenci otomasyon sisteminde yapılması gereken tüm işlemleri güncel tutmak,

12. Yabancı Dil Sınavları; Zorunlu Yabancı Dil Dersi Muafiyet (5ı) Sınavı, Erasmus+,  Mevlana ve benzeri Yabancı Dil Sınav'larına giriş ve  sonuçlarını takip etmek, ilgili birimlerle yazışmalarını yapmak,

13. Rektörlük veya diğer birimlerden öğrencilerle ilgili gelen ve giden evrakların yazışmalarını takip etmek, gerekli olduğu durumlarda yazışmalarını yapmak,

14. Kısmi zamanlı çalışan öğrencilerin puantajını yapmak,

15. OMU eğitim-öğretim yönergesini ve yüksekokul yönergesinde olan değişiklikleri takip etmek yetkililere iletmek,

16. Öğrencilerin yazılı isteği üzerine, öğrenim gördüklerine dair öğrenci belgesi düzenlemek,

17. Yüksekokulumuzda yabancı dilde öğrenim gören öğrencilere katılım  belgesi düzenlemek,

18. Öğrenci işleri görevlisi Ender KURT izinli olduğunda, yerine personel işleri görevlisi Nihan ÖNAL BİLİÇ veya Nur Rahşan ERENOĞLU bakacaktır.

19. Birim yetkilileri tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.