Koordinatörlerin Görevleri

1)    Her akademik yıl başlangıcında ve güz yarıyılı sonunda yapılan Yabancı Dil Yeterlik Sınav’ına ait sınavı evraklarını öğrenci ve sınıf sayısına göre eksiksiz olarak hazırlar.
2)    Yabancı dil yeterlik sınavının değerlendirilmesini koordine eder.
3)    Yabancı dil yeterlik sınavına ait not listelerini oluşturur, ilgili komisyona imzalatır ve bir üst yazı ile birlikte YDYO Öğrenci İşleri’ne teslim eder. Bu evrakın bir kopyası, koordinatör tarafından dosyalanır ve arşivlenir.
4)    Akademik yıl başlangıcında yapılan düzey belirleme sınavına ait sınav evraklarını öğrenci sayısına göre eksiksiz olarak hazırlar.
5)    Akademik yıl başlangıcında, düzey belirleme sınavının sonucuna göre sınıf ve imza listelerini oluşturur ve ilgili müdür yardımcısına iletir.
6)    Her ay sonunda zümresinde derse giren öğretim elemanlarından öğrencilere ait devamsızlık sayılarını alarak her öğrenci için aylık toplam devamsızlık sayısını belirler ve ilgili müdür yardımcısına iletir.
7)    Her akademik yılsonunda, zümresinde derse giren öğretim elemanlarından imzalı devamsızlık listelerini alır ve ilgili müdür yardımcısına iletir.
8)    Sorumlu olduğu zümrede derse giren öğretim elemanlarıyla düzenli olarak toplanır. Toplantı sonrasında, toplantıya ilişkin tutanak düzenleyerek ilgili müdür yardımcısına teslim eder.
9)    Ayda bir kez ilgili müdür yardımcısı başkanlığında yapılan toplantıya katılır.
10)  Yeterlik, ara sınav ve yılsonu sınavına yapılan itirazların değerlendirilmesini koordine eder ve sonucu bir yazılı dilekçe ile öğrenci işlerine bildirir.
11)  Ara sınav, yılsonu sınavı ve haberli/habersiz küçük sınavların hazırlanmasında, zümresinde derse giren öğretim elemanları arasında görev dağılımını yapar. Sınav sorularının toplanmasından ve ilgili müdür yardımcısına iletilmesinden sorumludur.
12)  Ara sınav, yılsonu sınavı ve haberli/habersiz küçük sınavlara ilişkin gerekli kontroller yapıldıktan sonra ara sınav ve yılsonu sınavı sorularını öğrenci ve sınıf sayısını göz önünde bulundurarak çoğaltır. Hazırladığı sınav evraklarını ilgili koordinatöre teslim eder.
13)  Ara sınav ve yılsonu sınavına ilişkin sınav evraklarının değerlendirilmek üzere ilgili öğretim elemanlarına dağıtılmasından ve notların listelenmesinden sorumludur.
14)  Ara sınav, yılsonu sınavı ve haberli/habersiz küçük sınavlara ait notlarını OMÜ not sistemine zamanında girer.
15)  Gerektiği takdirde, öğrenci işleri ile koordineli bir biçimde çalışarak, OMÜ not sistemindeki öğrenci listesini güncellenmesini sağlar.
16)  Akademik yıl başlangıcında, sorumlu olduğu fakülteye kayıtlı öğrencilerin hazırlık sınıfı ders kayıtlarını onaylar.